top of page

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti BOZPečno s.r.o., se sídlem Křížová 1728/21, 150 00, Praha 5, Smíchov, IČO: 08711330, DIČ: CZ08711330,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 323748 (dále jen „Prodávající“).

Prodávající provozuje kamenné prodejny a e-shop v rámci prodeje pracovních oděvů, obuvi, ochranných pomůcek a dalšího zboží. Toto zboží je prodáváno zákazníkovi/kupujícímu, kterým mohou být právnické i fyzické osoby (dále jen Zájemce).

 1. Zájemce souhlasí ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)a
  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů a s jejich níže uvedeným použitím zaškrtnutím políčka, kterým projevil zájem o zasílání obchodních sdělení/newsletterů a současně vyslovil souhlas s uvedením svého jména, adresy, e-mailové adresy, popř. telefonního čísla. S výše uvedeným zpracováním svých osobních údajů uděluje tímto zájemce svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je ze strany zájemce dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět.

  Prodávající bude zpracovávat veškeré zájemcem sdělené údaje, a to zejména: - jméno a příjmení

  - e-mail
  - telefonní číslo - adresa.

 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány pouze a výlučně za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení („Souhlas pro marketingové účely“), a to po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tato doba nebude prodloužena vzájemnou dohodou. Po

  Zasílání obchodních sdělení může být kdykoliv ze strany zájemce jednoduchým způsobem ukončeno/odhlášeno, a to například

  zasláním dopisu nebo e-mailu na e-mailovou adresu info@bozpecno.cz či jiným vhodným písemným způsobem a uvedené údaje zájemce budou z databází neprodleně odstraněny. Obchodní sdělení mohou být zasílána zájemci ohledně veškerého předmětu obchodní činnosti Prodávajícího.

 3. Souhlas pro marketingové účely zahrnuje souhlas s:
  - zasíláním obecných obchodních sdělení,

  - zasíláním uživatelsky přizpůsobených obchodních sdělení/cílená reklama,
  - zasíláním informací o soutěžích (spotřebitelských),
  - zasíláním dotazů o spokojenosti a hodnocení Prodávajícího, nákupu či Zboží, - zasíláním jiných sdělení, dotazů či žádostí související se zkvalitněním či

  kontrolou poskytovaných služeb nebo prodeje Zboží a průzkumu mínění kupujícího jako zákazníka, vždy ve vztahu ke Zboží a službám Prodávajícího.

naplnění účelu zpracování osobních údajů je prodávajícímu dána povinnost osobní údaje

zájemce zlikvidovat, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 1. Prodávající bude s osobními údaji nakládat vždy v souladu s platnými právními předpisy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 2. Zpracování osobních údajů provádí Prodávající, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i jiní zpracovatelé, a to:

  - Poskytovatelé marketingových služeb,
  - Poskytovatelé přepravních služeb,
  - Poskytovatelé příslušných databázových, analytických či softwarových

  systémů, služeb a aplikací splňující podmínky ochrany osobních údajů.

 3. K ochraně osobních údajů využije Prodávající všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, které budou osobní údaje zpracovávat. Prodávající zajistí, aby

  údajů.

 4. V případě, že má zájemce jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může Prodávajícího kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese info@bozpecno.cz nebo jiným písemným způsobem. Prodávající se v takovém případě zavazuje neprodleně zájemci odpovědět stejnou formou.

 5. Zájemce má v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů právo:
  - požadovat po Prodávajícím informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,

  - vyžádat si u Prodávajícího přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

  - požadovat po Prodávajícím neprodlený výmaz osobních údajů,
  - požadovat kopii všech zpracovávaných osobních údajů,
  - vznést námitku u Prodávajícího ohledně zpracování jeho osobních údajů,
  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz), - na soudní ochranu, pokud má Zájemce pocit, že jeho práva byla porušena v

  důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s právními předpisy.

 6. Prodávající tímto informuje zájemce, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000 (https://www.uoou.cz). Zájemce má v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že prodávající porušuje při nakládání s jeho osobními údaji zákonné povinnosti

 7. Prodávající je oprávněn při dodržení všech shora popsaných podmínek zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele, přičemž zájemce bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu Zájemce.

bottom of page